< Назад

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР. МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ПРАВИЛА. ЕТИКЕТИРАНЕ И МАРКИРОВКА

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР. МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ПРАВИЛА. ЕТИКЕТИРАНЕ И МАРКИРОВКАЗа да осъществяват успешен бизнес с ЕС и за да направят своите стоки продаваеми на европейския пазар, българските предприемачи трябва да изпълнят две основни условия: първо, да предложат конкурентоспособна продукция, която да отговаря на техническите и качествените изисквания на потребителите в ЕС, второ, да познават правилата на пазара на ЕС, за да представят своята стока по начин, който позволява тя да бъде продаваема. Така посочените условия са взаимосвързани, тъй като изискванията, на които трябва да отговарят стоките, са определени в повечето случаи институционнално и формират част от правилата на пазара на ЕС.

Изискванията на пазара на ЕС се отнасят както до специфичните характеристики на отделните стоки, така и до производствения процес, условията на труд, опазването на околната среда и пр. Това е направено с цел удовлетворяване на основни изискания, както по отношение на условията за производство и екологичните последици (които са от значение за непосредствено заетите и за обществото като цяло) така и по отношение на качеството на продукта, в т.ч. неговата безопасност и безвредност при потребление (консумация). Поради това предприемачите трябва да познават всички норми и да съобразяват своето производство, инвестиционна програма, маркетингова стратегия и пр., с изискванията на пазара на ЕС. Наличието на изисквания, на които трябва да отговарят стоките, за да получат достъп до пазара на ЕС, не означава издигането на бариери пред този пазар. Изискванията са свързани с безопасността на стоките, условията за тяхното правилно съхранение, тяхната безвредност. Тези изисквания са строго диференцирани в зависимост от естеството на продукта и начина на неговото производство, кръга на потребителите. Поради това тяхното познаване и съобразяването с приетите норми е от полза за потребители и допринася за подобряване условията на живот на самите тях. В този смисъл пазарът на ЕС е във висока степен регулиран и условията, на които трябва да отговарят стоките, са предварително известни на доставчиците. Въведените норми определят само “долния праг” на изисквания спрямо стоките и условията на производство. Производителите могат да произвеждат продукти с по-високи технически, качествени и др. показатели, което ги прави по-конкурентни на пазара и предпочитани от потребителите.

Утвърдените до сега директиви по отношение на групите стоки са около 20, от които 9 са свързани машиностроенето и металообработването. Тези директиви са въведени в българското законодателство, т.е. на сегашния етап е изградена базата на българската система за оценяване на продуктите съобразно европейското законодателство. Предстои лицензирането на правоспособни нотифицирани органи (лаборатории) за изпитване и оценка на изделията (продуктите). Тези органи ще издават сертификатите за годност на стоките и ще са отговорни за въвеждането на хармонизираните стандарти.

 

 

Съществуват две основни изисквания, за да може да бъде продадено едно крайно изделие (продукт) на пазара на ЕС. Първото изискване е изделието да отговаря на изискванията за безопасност, т.е. на него да е поставен знакът СЕ. За да се постави този знак, производителят трябва да произвежда и изпитва изделието съгласно европейските изисквания. За машини от групата "особено опасни" (например дървообработващи машини, преси и пр.), знакът се поставя на базата на сертификат, издаден от нотифициран орган от страна, член на ЕС. Процедурата е свързана с определени разходи.

Второто (неформално) изискване, за да бъде стоката продаваема на пазара на ЕС е фирмата производител да има сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9000-9001. Сертификатът е атестат, че процесите за осигуряване на качеството във фирмата се управляват надеждно. На практика без сертификат за качеството по ISO не е възможно фирмите да посрещнат конкурентния европейски пазар, но самият сертификат не е задължително изискване.


Разширяването на ЕС е стратегически приоритет, поради това подпомагането на развитието на бизнеса в страните кандидатки за членство също е приоритет в дейността на ЕС. За тази цел под егидата на Европейската комисия беше създадена широка мрежа от Евро Инфо Центровете (ЕИЦ). Началото беше поставено с утвърждаването на трета многогодишна Програма за малки и средни предприятия (МСП) в ЕС (1997-2000 г.), чрез която  се осъществи разширяване на мрежата на ЕИЦ към страните от Централна и Източна Европа. На сегашния етап дейността на мрежата се осъществява в рамките на  четвъртата многогодишна програма за МСП в ЕС (2001-2006 г.). Днес в България функционират 8 ЕИЦ в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сандански, Русе, Враца, Добрич (от общо 283 единици в цяла Европа). Главният ЕИЦ е този, който работи в София към Българската търговско-промишлена палата.

Достъпът на българските предприемачи и на всички които се интересуват от ЕС и европейския пазар е неограничен, тъй като информацията е общодостъпна във виртуалното пространство. Поради това тук се дават сведения за пътищата, по които предприемачите могат да намерят необходимата информация за изискванията и условия за реализация на стоките. Отправният пункт е web-страницата на ЕИЦ към Българската търговско-промишлена палата: htpp://eic.bcci.bg

Заинтересованите могат също да се свържат с ЕИЦ на следния електронен адрес: (eic@bcci.bg), за да получат по-подробна информация по интересуващите ги въпроси.

 

Изградената web-страница на  EИЦ представлява  практически наръчник за фирмите, търгуващи с Европейския съюз. Изградените сайтове и връзки с тях

насочват към огромен брой информационни източници, засягащи:

    Митническите тарифи и правилата за внос в ЕС
    ДДС и акцизи в ЕС
    Европейско законодателство за различни групи продукти и услуги
    Електронна търговия
    Еко-етикетиране
    Европейски стандарти
    Европейски патенти и запазени марки
    Стартиране на фирми в други европейски страни

 

Информацията на сайта на ЕИЦ дава всички указания за това как да се намери съответното европейско законодателство – списъците на европейските директиви за серия от групи стоки, отнасящи се до всеки конкретен продукт, който може да бъде предмет на износ за ЕС. Поместена  е също информация за законодателството  относно безопасността на хранителните  стоки, списък на европейските директиви за серия от групи стоки, изискванията свързани с опаковането, етикетирането и бар кодовете и т.н. Информация под формата на резюмета на европейското законодателство в областта на движението на стоките и услугите, правилата на пазара и др., може да се намери на web-страницата на Европейската комисия, рубриката  “Диалог с бизнеса”. Чрез нея получава изчерпателна информация относно правилата на вътрешния пазар  ("Internal Market rules"), където по съответния въпрос информацията може да бъде намерена  по азбучен ред  ("alphabetically") или по тема ("by subject") . Техническите правила или правилата за безопасност за даден продукт се намират в рубриката вътрешен пазар ("Internal Market"), където са темите Свободно движение на стоки ("Free movement of goods") и Техническа хармонизация ("Technical harmonization"). Правилата за пакетиране и/или етикетиране на стоките са в рубриките потребители ("Consumers"). При разглеждане на тези рубрики се откриват множество различни продуктови раздели. Ако се избере един от тях, се достига до текст, представящ накратко конкретна директива на ЕС. Пълният текст на всяка директива може да се намери от web-страницата “Eur-Lex”

 (http://europa.eu.int/eur-lex).

 

За да може всеки предприемач да произвежда стоки, които са продаваеми на пазара на ЕС, от особено значение е да се познават изискванията за безопасност на стоките.  Те се определят в зависимост от характера на стоките.

По отношение на хранителните стоки изискванията са систематизирани както следва:

Съгласно Директива 1993/43/EEC производителите на хранителни продукти са задължени да прилагат принципите на метода HACCP. Този метод има два основни компонента: анализ на опасността (HA = Hazard analysis/ Анализ на риска) и определяне на тези точки от производствения процес, където опасностите се контролират (CCP = Critical Control Points/ критични контролни точки). Чрез него фирмите защитават качеството на своите хранителни продукти. Методът HACCP обхваща 7 важни принципа:

    Взимат се под внимание както опасността от микроби (гниене на продуктите), така и замърсяването (химическо замърсяване, странни обекти).
    Точките от производствения процес, в които опасностите могат да бъдат управлявани/контролирани ефективно, трябва да бъдат заложени като критични контролни точки (CCPs). (пример: процесът на стерилизация).
    За критичните точки са определени пределни граници (критичен лимит), които трябва да бъдат спазени. (пример: минимална и максимална температура при стерилизацията).
    При критичните точки опасността се управлява чрез измервания и проверка на функционирането на инсталациите (система за мониторинг на контрола на CCPs).
    Предварително са заложени корективни мерки, които да се приложат, в случай че измерванията покажат отклонение от стандартните стойности.
    Системата подлежи на постоянен контрол по отношение на нейната ефективност и e аптирана към промените в производствения процес и използвания продукт.

Всички действия на фирмата трябва да бъдат регистрирани, т.е. необходима е документация, засягаща всички процедури и записи, съответстващи на принципите и тяхното прилагане.

Сферата на прилагане на Директива 1993/43/EEC обхваща мерките, които осигуряват безопасността и полезността на хранителните продукти, покривайки всички етапи от първичното производство (събиране на реколта, клане, доене) първичната подготовка, обработката, производството, пакетирането, съхраняването, транспортирането, дистрибуцията, предлагането за продажба и доставката до клиента. Директивата засяга също задълженията при осигуряване безопасността на храните.

Работещите в хранителния бизнес трябва да спазват правилата за хигиена, изброени в анекса към тази директива. Те засягат:

·         основни изисквания към помещенията за храни;

·         специфични изисквания към помещенията, в които хранителните продукти се произвеждат, третират или обработват (с изключение на трапезариите);

·         изисквания към подвижните и/или временните помещения;

·         транспорт;

·         изисквания към оборудването;

·         хранителни отпадъци;

·         водоснабдяване;

·         лична хигиена;

·         мерки, приложими към хранителните продукти;

·         обучение.

Наръчникът за добра хигиенна практика може да бъде използван доброволно като ръководство за осигуряване на съответствие с принципите, изброени в анeкса. Те трябва да бъдат разработени:

·         от представители на хранителния сектор и на други заинтересовани страни (органи на властта, сдружения на потребителите и пр.);

·         чрез консултации с непосредствено засегнатите страни, включително компетентните органи на властта;

·         където е възможно, в съответствие с Препоръчителния международен кодекс за общите принципи за хигиена на храната CODEX ALIMENTARIUS.

Препоръчително е работещите в хранителния бизнес да прилагат eвропейскитe стандарти от серията EN 29000 (ISO 9000) с цел въвеждане на общите хигиенни правила и наръчника за добра хигиенна практика.

В страните-членки компетентните органи следят за добра хигиенна практика и прилагането на наръчника чрез инспекции. Те включват обща оценка на потенциалните рискове за безопасността на храните, свързани с производството, доставката, съхранението и пр. Органите на властта обръщат особено внимание на критичните контролни точки, определени от фирмите, за да преценят дали мониторингът и контролните механизми функционират според изискванията и предписанията.

 

Относно европейските техническите стандарти на стоките съществуват няколко информационни източника:

1. On-line бази данни за европейски и национални стандарти.

    Документи, разработени от CEN (European Committee for Standardization/ Европейски комитет за стандартизация).

На web-страницата на CEN

http://www.cenorm.org

се намират европейски стандарти, виж рубриката "Finding Draft Standards" (Намиране на стандарти). С продажбата на европейски стандарти се занимават Националните органи по стандартите на страните-членки на CEN.

Има две възможности за намиране и/или закупуване на стандарт:

Като се отиде в някоя от търсачките на отделните членове на CEN посредством връзките към техните web-страници, или като се потърси стандарта посредством Международна класификация за стандарти - ICS класификацията (International Classification for Standards).

Ако на страницата на CEN се избере "New Approach" (Нов подход), се получава  списък на директивите от Новия подход с достъп до съответните стандарти, което позволява съответният стандарт да бъде търсен по ключови думи или по групи продукти.

 
Относно изискванията по отношение на опаковките на стоките

По този важен въпрос износителите трябва да се съобразяват с Директива 94/62/EC (20 декември 1994) на Европейския парламент и Съвета относно опаковките и опаковъчните отпадъци.

За да се получи информация за тази директива, се консултира web-страницата “Диалог с бизнеса” чрез "Environment" (Околна среда), следвано от "Package and Packaging Waste" (Опаковки отпадъци от опаковки).

 
Относно етикетировката и използването на бар код

Фирмите могат да прочетат всичко за бар кодовете на следните web- страници:

·         http://www.ean-int.org/index800.html
Избира се "The EAN-UCC System" (Система EAN-UCC) и после "Bar codes" (Бар-кодове), следвано от "Getting started" (как да започнем).

·         http://www.ean-ucc.org/

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е член и официален представител на България в Международната асоциация EAN International.

Дейностите по въвеждане и развитие на системата ЕАН на национално ниво се изпълняват от Национално бюро ЕАН при БТПП. Бюрото извършва следните дейности свързани с етикетировката и въвеждането на бар кодове, които на практика са задължителни да износителите:

- Определя национални идентификационни номера ЕАН на фирмите в България;

- Провежда обучение и консултации по кодиране на търговски и спедиционни единици, маркиране с бар код и електронен обмен на данни по стандарта EANCOM;

- Предоставя информация за стандартите по системата ЕАН и нейното развитие;

- Извършва генериране на бар-кодове и изработка на филмови оригинали;

- Извършва верификация на филмови оригинали и отпечатани бар-кодове;

- Изгражда и поддържа Електронен каталог на стоките и фирмите в съответствие с препоръките на EAN International. Освен това Бюрото организира семинари по приложението на ЕАН, контактува със Съвета по единно кодиране (UCC) САЩ за получаване на Идентификационни номера UPC на фирмите и издава периодичен “Бюлетин ЕАН”.

 
По отношение на патентоването и получаване на патент в страна от ЕС

Информация относно защитата на изобретение в различните страни-членки на ЕС, се получава на следните web-страници:

    http://www.epo.co.at/index.htm
    http://www.european-patent-office.org

 

Европейски патент може да се получи чрез подаването на кандидатура по единна процедура пред Европейския патентен офис (EPO) на един от официалните му езици (английски, френски или немски) и тя е валидна във всички държави-членки на ЕPO, които кандидатът реши да посочи.

В страните, посочени от кандидата, Европейският патент дава същите права, каквито и националният патент, който се дава във всяка една от тези страни.

Информацията се намира при посещение на рубриката  "General Presentation" ("Общо представяне"), която съдържа с следните теми:

-          Преглед на процедурата

-          Такси и разходи

-          Важни публикации

-          Важни адреси

-          Формуляри

В рубриката "Official Communications" ("Официални документи"), е поместен списък с полезни публикации, напр. Patent granting procedure – Guide for applicants  (Процедура за даване на патент – Наръчник за кандидата).

Информация относно on-line кандидатстване за патент се намира на следната web-страница:

http://www.epoline.org

 

Относно Данък добавена стойност (ДДС)

Информация за Данък добавена стойност (ДДС) в ЕС можете да се получи от web-страницата на Генерална дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия:

 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/taxation.htm.

Там може да се намери информация по следните въпроси:

Информация за ДДС при транзакции в страни-членки на ЕС
Подробен преглед на задълженията по ДДС на фирми, които желаят да извършват някакви икономически дейности (напр. строителни работи) в страни-членки на ЕС, може да бъде намерен в публикацията “ДДС в Европейската общност”.

Тя съдържа следната информация за всяка от страните-членки:

·         Координати за контакти на местата, където чуждестранните фирми могат да получат информация за националните правила за ДДС

·         Обстоятелства, при които е нужна регистрация по ДДС

·         Данъчни представители

·         Фактури

·         Периодични ДДС декларации

·         Обобщени данни 

·         Административни изисквания

·         Списък с различните ДДС ставки, които са в сила в страните-членки на ЕС, може да бъде намерен в публикацията “ДДС ставки, прилагани в страните-членки на Европейската общност” (на английски, френски и немски език).

Горните две публикации могат да бъдат намерени на адрес: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/publications.htm

Избира се “Information documents”/ “Информационни документи” и след това – “Taxation”/ “Данъци”.

Износителите могат да проверят съществуването/ валидността на ДДС номерата на своите клиенти в ЕС чрез VIES - VAT Information Exchange System/ Система за обмен на ДДС информация на адрес:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/vies_en.htm

 

Акцизи

Списък с различните акцизи, които са в сила в страните-членки на ЕС, може да бъде намерен в публикацията “Акцизи, прилагани в Европейския съюз” (на английски език) на адрес:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/publications.htm (Избира се " “Information documents”/ “Информационни документи” и след това – “Taxation”/ “Данъци”).

 

Познаването на правилата и изискванията на пазара на ЕС е необходимо условие за осигуряване достъпа до този пазар, но ефективната реализация на продукцията изисква познаване на конюнктурата, както и на други специфични изисквания, начина на работа на фирмите от страните членки на ЕС в дадена сфера на икономиката. Поради това българските износители трябва да отделят равностойно внимание при изучаването както на посочените по-горе изисквания на пазара на ЕС, които по своята същност са от формален характер, така и на динамично променящата се конюнктура в страните от ЕС и в света. За целта те могат да провеждат собствени маркетингови проучвания на пазара на ЕС, но най-актуална и пълна информация могат да получат от специализираните агенции в тази област. Предоставянето на актуална информация за пазара на ЕС е един от приоритетите на работата на Агенцията за насърчаване на търговията към Министерството на икономиката, която фирмите  могат да намерят на електронен адрес:

www.btpa.bg

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook