< Назад

НЕПОЧТЕНИ И ЗАБРАНЕНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

Офсетов печат, Флексо печат, Сито печат, Печат на материали 12µm-500µm, Печат на лепилен слой, Студен печат, Топъл печат, Релеф и микро релеф, IML - In Mould етикети, Всички видове лакови покрития


Някои търговци искат „да продадат на всяка цена” и използват съмнителни методи, за да извършат продажба. Обаче те не могат да направят нищо! Някои търговски практики са забранени.

В този раздел:

    Забрана на непочтени търговски условия
    Кои са забранените търговски практики?
    Нелоялни търговски практики
    Допълнителна информацияЗАБРАНА НА НЕПОЧТЕНИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ


Един търговец не може да използва клаузи по договор, които създават очевиден дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителя.

Такива клаузи се наричат неравноправни и не са разрешени от Закона за защита на потребителите.

Освен това, определени търговски практики също са забранени.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕРАВНОПРАВНАТА КЛАУЗА?


Това е клауза, която създава явен дисбаланс между правата и задълженията на потребителя и търговеца.

Определени договорни клаузи са квалифицирани като явно несправедливи според Директива 93/13/ЕИО от 5.04.1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

Примери за неравноправни клаузи биха били:

    такива, при които естеството на стоките и услугите, предмет на договора, не съответстват на очакваното ниво на познания на потребителя, например някои стоки или услуги, свързани с високите технологии се отличават с твърде сложно естество, чието усвояване и разбиране е непосилно за стредностатистическия потребител. Би било некоректно от страна на продавача да предлага такива клаузи на потребителя, които, от гледна точка на нормалните очаквания, не биха могли да бъдат разбрани от потребителя;

    условия, свързани с подписването на договор.
    В определени случаи Вие нямате време или възможност да обмислите условията и последиците от сключването на договор, например, при аварийни случаи или когато продавачът позвъни на вратата на потребителя (продажба от врата на врата).

Обаче, ако стоката или услугата са били адекватно описани и страните по договора са се споразумели относно цената на стоката или услугата, на по-късен етап тази цена не може да се счита за неравноправна, ако потребителят установи, че е могъл да купи същата стока или услуга на половин цена.

Неравноправни са само тези клаузи, които предоставят на търговеца правни, а не икономически предимства във вреда на потребителя.

Неравноправни клаузи от този тип са били откривани в договори, предлагани от определени професионални гилдии, като туристическите агенти, строителни предприемачи, финансови консултанти, застрахователни компании, агенции за запознанства. Уверете се, че сте прочели договора изцяло, когато работите с такива компании!


КОИ СА ЗАБРАНЕНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ?


1. Покупко-продажба „под натиск”

Тази практика се отнася до ситуацията, при която търговецът Ви изпраща стока, която не сте поръчвали – те са известни като „непоръчани стоки”. След това търговецът иска да платите цената на тези стоки.

Вие нямате задължение да платите цената на тези стоки, вместо това трябва да уведомите търговеца, че не ги искате и след това да попитате как и кога възнамерява да си ги приберe.Вие не сте задължени да плащате разноските за връщането им на търговеца, но те трябва да бъдат върнати неизползвани.

Вижте раздела, свързан с „продажба по пощата”.
2. Пирамидална продажба

Този метод се базира на набиране на търговци. Той цели създаване на мрежа от търговци, като им обещава или финансова изгода или други придобивки (безплатни стоки при значително намалена цена), в случай, че привлекат други търговци, на които съответно е обещано същото.

Тази практика представлява опасност за потребители, които участват в такива схеми. Става много трудно да се намерят нови търговци, защото те се оказват ограничен брой хора, които са заинтересовани в ограничен географски район. За да влезе в мрежата, лицето често трябва да плати „такса за включване“ или да купи значително количество от стоката. Сумите, похарчени за такса за включване или за купуване на количества, често не могат да се възстановят.

Внимавайте когато проучвате схеми за инвестиране в продажби, често ще Ви кажат „Това не е пирамидална продажба”, но тя е!
3. Практики, при които търговецът злоупотребява с Вашата щедрост

Често при тази ситуация Ви се казва, че процент от парите, които давате за стоката, отиват за благотворителна кауза. Ако е възможно, винаги проверявайте истинността на това твърдение, т.е. – поискайте да видите съответни документи или купете такива стоки само от добре известни и почтени благотворители.
4. Нелоялни търговски практики

Директива 2005/29/ЕС забранява тези практики.

Една търговска практика е нелоялна, когато тя изопачава или има вероятност да изопачи при покупка икономическото поведение на „средния” потребител, т.е. нормално информиран, разумно обмислящ и добре информиран. Директивата показва списък от практики, които се смятат за нелоялни. Основно това включва отношения или думи, които значително накърняват способността на потребителя да вземе решение на основата на своята осведоменост.

Примери:

    Търговецът твърди, че членува в търговска асоциация и се рекламира като такъв, но той не е член.
    Търговецът създава у потребителя впечатлението, че няма да му бъде позволено да напусне търговския обект, докато не подпише договор за продажба, ако иска да се възползва от специална оферта.

Предвижда се въвеждане на засилена защита на потребителите с помощта на специалисти за някои категории уязвими потребители като деца, възрастни хора и инвалиди ( хора с увреждания).НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ


Нелоялните търговски практики са забранени. Какво представляват те?

Търговците като цяло трябва да действат честно и с добра воля, в съответствие с изискванията за дължимата професионална грижа когато се опитват да ви продадат нещо, и не трябва да ви влияят по начин, който би навредил на икономическите ви интереси.

Заблуждаващи търговски практики

Заблуждаваща е тази търговска практика, при която търговецът ви дава невярна или непълна информация или пропуска важна информация, от която се нуждаете, за да направите информиран избор. Заблуждаваща практика е и тази, при която търговецът създава объркване или с бездействие пропуска съществена информация за продукта или услугата.

Например търговецът не може:

    да представя знак за доверие, знак за качество или техен еквивалент, без да е получено необходимото разрешение
    да твърди невярно, че дадени оферти се предлагат само за ограничено време
    да ви обещава награда и да не ви я даде или да не ви даде неин заместител
    да представя като „специална оферта” права, които имате по закон
    да прави неверни твърдения за терапевтичните качества на продукт
    да дава неточна пазарна информация или статистика, за да подчертае по-благоприятни условия на продажба.
    да ви праща фактура заедно с мостри на продукт и така да ви внушава, че сте поръчали продукта
    да заявява, че един продукт може да се продава законно, когато това не е така
    да използва редакционен материал в медиите за реклама на продукт, за чиято реклама търговецът е платил, без да пояснява това в съдържанието

Агресивни търговски практики

Агресивна е тази търговска практика, при която търговецът ограничава избора ви чрез насилие, принуда или прекомерно влияние. Агресивна търговска практика е дори когато търговецът не използва физическа сила, а заплашва да ви навреди.

Например търговецът не може:

    да ви посети в дома ви и пренебрегвайки желанието ви да си върви, пак да се върне
    да звъни по телефона упорито или да изпраща имейли с нежелани оферти
    да ви изпраща стоки, които не сте поръчали, и да настоява за плащане
    да създава впечатлението, че не може да си тръгнете, преди да подпишете договор
    да ви накара да вярвате, че вече сте спечелили или ще спечелите награда, ако платите за това
    да включва в реклама директно увещаване на деца да закупят рекламираните продукти
    да изисква от потребител, който претендира изплащане на застрахователна полица, да представи документи, които не биха могли разумно да се считат за уместни.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Директива 2005/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. oтносно нелоялните търговски практики от страна на търговци спрямо потребители във вътрешния пазар и поправките на Директивата на Съвета 84/450/ЕЕС и Директиви 97/7/ЕС, 98/27/ЕС и 2002/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета – „Директива за нелоялни търговски практики”.

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook