< Назад

СЕРТИФИЦИРАНЕ


В този раздел:

    Ами, ако стандартите не съществуваха?
    Какво представлява сертификацията по ISO?
    Какви видове сертифициране има?
    Допълнителна информацияАМИ, АКО СТАНДАРТИТЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАХА?


Ако нямаше стандарти, скоро щяхме да забележим. Стандартите имат огромен принос за повечето аспекти на нашия живот – въпреки, че много често тяхното значение е незабележимо. Именно когато липсват стандарти, осъзнаваме нуждата от тях. Например, като продавачи или потребители на стоки, ние скоро забелязваме кога те са с лошо качество, кога не са удобни, не съответстват на оборудването, което вече имаме, не са надеждни или са опасни.

Когато стоките отговарят на нашите очаквания, ние сме склонни да приемаме това за даденост. Обикновено нямаме представа каква роля играят стандартите за повишаване на качеството, безопасността, надеждността, ефективността и взаимозаменяемостта, както и за осигуряване на такива ползи с икономическа стойност.


Какво представлява сертификацията по ISO?


Това е една процедура на оценяване, при която до края на процеса на оценяване се доказва, че определени изисквания са спазени и това е проверено подробно.

Тези изисквания могат да се отнасят до области като стандарти за качество, стандартни изисквания за безопасност, хигиена, социални, етични, изисквания за околната среда и др. Проверката и контролът върху изискванията се извършва от трета страна, наречена контролна организация, която е безпристрастна и независима. Тази организация изготвя доклад и на базата на неговите резултати, сертификатът ISO се дава или отказва.


КАКВИ ВИДОВЕ СЕРТИФИЦИРАНЕ ИМА?


Видове сертифициране

    1. Сертифициране на процес

Това сертифициране доказва, че търговецът е постигнал необходимите критерии за система за управление на качеството (QMS), система за управление на безопасността или система за управление на околната среда (EMS). Най-общоизвестните са ISO 9001 (качество), ISO 14001 (околна среда), EMAS (околна среда) и НАССР (хигиена на храни).

Възприемането на система за управление е продължителен процес на усъвършенстване обикновено в четири етапа.


Преди първия етап на планиране търговецът трябва да направи оценка на своите процеси (опис на участниците, на етапите на изработване и/или производство, на различните ограничения, на всякакви възникнали проблеми и др.)

След това може да стартира цикълът PDCA (Plan, Do, Check, Act) /Планирай, Действай, Провери, Работи/:

    Планирай целите, които трябва да бъдат постигнати и човешките, материални и финансови ресурси, налични за тази цел!
    Действай, приведи плана в действие!
    Провери дали целите са постигнати, наблюдавай изпълнението!
    Направи оценка на изпълнението и коригирай целите, за да се подобри изпълнението (работи)!

В края на цикъла този процес от четири етапа започва отново (непрекъснато усъвършенстване).

    2. Сертифициране на стоката

Този сертификат доказва, че стоката отговаря на серия от изисквания, установени на европейско, национално или регионално ниво (принципите на добрата практика). След получаването на сертификата, търговецът може да постави етикет ISO, печат или лого за съответствието на стоката или услугата.

    3. Сертифициране на лица

Този сертификат доказва, че лицето, предимно експерт, може да отговори на специфични критерии за компетентност.

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook