< Назад

ЕТИЧНИ ЕТИКЕТИ

Офсетов печат, Флексо печат, Сито печат, Печат на материали 12µm-500µm, Печат на лепилен слой, Студен печат, Топъл печат, Релеф и микро релеф, IML - In Mould етикети, Всички видове лакови покритияЕТИЧНИ ЕТИКЕТИ


В този раздел:

    Какво представлява един етичен етикет?
    Какви видове етични етикети съществуват?
    Илюстрация : Някои примери за етични етикети
    Допълнителна информация

Всички системи за одобрение чрез етично етикетиране са доброволни, обаче, ако определени символи или лого се използват върху една стока, тя трябва да отговаря на критериите, установени от организацията, която дава разрешението за тяхната употреба.

Пример за това би било логото „Честна търговия”. Ако определени правила относно етичното етикетиране бъдат нарушени, производителят може да носи отговорност по съдебен ред.
КАКВИ ВИДОВЕ ЕТИЧНИ ЕТИКЕТИ СЪЩЕСТВУВАТ?


Всеки етичен етикет се характеризира според три критерия:

    неговото съдържание;
    органите, които разрешават употребата на определени символи и логото, което показва;
    контролът, който се упражнява с оглед съответствието с правните предписания.

1. Съдържание на етичния етикет.

Подбраните критерии са на базата на действащите стандарти за качество, на социалните и/или екологични стандарти и т.н., поради което един етичен етикет от една организация се различава от етичния етикет на друга.

Внимание: Важно е да се знае какво означава в действителност символът, показан на етичния етикет, като знаете спецификацията, която се изисква за използването на символа или логото.

В най-добрите случаи етичните етикети се поставят на стоки, които съответстват на критериите, които се изискват според символа или логото, през целия жизнен цикъл на стоката.

Поставянето на такъв символ или лого на стока, която само изпълнява критериите на този етичен етикет, не дава гаранции, тъй като може да се окаже, че стоката нарушава необходимите критерии, в който и да е етап от нейния жизнен цикъл.
2. Органите, които признават (разрешават) етикетите могат да бъдат различини:

    компетентни държавни органи (министрества, отдели);
    самите производители (отделни частни етикети);
    неправителствени организации, независещи от производителя (колективни частни етикети). Това са организациите, които определят критериите, които трябва да се спазват, те следят за валидността на етичните етикети и осигуряват спазването на техните критерии.

3. Проверки - съществуват три вида системи за външен контрол:

1) Проверки след жалба: Проверките се извършват само след като потребителят подаде жалба. Тази система предполага доверие в производителите, че отговарят на необходимите критерии, щом използват етичния етикет.

2) Внезапни проверки: Известни също като „моментни проверки”, при което организацията, чиято политика е да използва етичен етикет, проверява от време на време процедурите и стоките , за да се увери, че изпълняват исканите критерии.

3) Рутинни проверки: Организират се планови проверки, за да се провери, дали производителят спазва исканите критерии и може да се ползва с привилегията на етичен етикет.

Проверяващите организации са външни и независими от производителите и трябва да могат да докажат тази си независимост. Тези организации са одобрени и акредитирани и те също трябва да са в състояние да докажат своята компетентност, надеждност и качеството на проверките, които извършват.

ИЛЮСТРАЦИЯ : НЯКОИ ПРИМЕРИ ЗА ЕТИЧНИ ЕТИКЕТИЕтикет     Емблема     Съдържание     Мениджър на етикета     Контрол
Европейски еко-етикет    
    Стоки и услуги, които отговарят на екологичните критерии в цялостния жизнен цикъл на стоката или услугата, от производството до предлагането й на пазара. Този етикет не се използва при хранителните продукти.     Борд на Европейския съюз за еко-етикетиране (European Union Eco-labelling Board - EUEB), който се състои от представители на: НПО за защита на околната среда и на потребителите, синдикати, промишлеността, малкия и среден бизнес и търговията.     «Проверки на място» от независими организации, акредитирани на национално ниво. Етикетът се дава с ограничен срок.
Етикет за справедлива търговия (Честна търговия)    
    Стоки, които отговарят на международните критерии за етична търговия (условия на производство и цени) по цялата верига на производството им.     Международна асоциация на организации за етикетиране за честна търговия - (Fairtrade Labelling Organizations /FLO/ International)     Контролът се осъществява от Асоциацията FLO на международно ниво.
Международно сертифициране на стандарт за биологично разграждане    
    Стоки, които отговарят на международните стандарти DIN-Certсo за биологично разграждане.     Сертифициращата организация DIN CERTСO

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook